ยุวทูตวิทยาศาสตร์ไทยจากสหรัฐ เข้าเยี่ยม สวทน. เพื่อดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ

16 สิงหาคม 2560  

      

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (เวลา 9.30 น.) ณ ห้องหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศไทย ตามโครงการค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปีที่ 2 (Young Ambassadors in Science and Technology Program) โดยมี นายกฤษฎา ธาราสุข ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน
หัวหน้าคณะ นำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

     

ในโอกาสนี้ ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศและนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ สวทน. ได้ให้การบรรยายสรุปเรื่องบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ต่อการพัฒนาประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคณะเยาวชนไทยได้แสดงความสนใจถึงพัฒนาการด้าน วทน. ของไทย สอบถามถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนา วทน. ของไทยในอนาคต และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  

 คณะเยาวชนไทย ประกอบด้วยเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คน ในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ได้แก่ ชีววิทยา (Biology), วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering), และประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) โดยมีกำหนดเยี่ยมเยือนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 - 23 สิงหาคม 2560  ผลจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ ทางสำนักงานที่ปรึกษาฯ คาดหวังว่าเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงศักยภาพการพัฒนาด้าน วทน. และเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเพื่อการร่วมมือกันในอนาคต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform