สวทน. จัดพิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2560

10 เมษายน 2560  

        ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวอวยพรแก่พนักงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาอาวุโส ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป         โอกาสนี้ ได้เชิญชวน พนักงาน สวทน. ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย จากคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษา สำนักงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแต่เดิมอีกด้วย