ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

22 กุมภาพันธ์ 2560  

        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และยึดมั่นในการบริหารงาน ดังนี้

        ๑. ด้านความโปร่งใส ให้มีการเปิดเผยข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

        ๒. ด้านความพร้อมรับผิด มีการบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

        ๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สำนักงานปลอดจากทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง

        ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน และดำรงการรักษาวัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

        ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม   ในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐image