ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 1/2560 ถกร่างกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ 20 ปี

9 กุมภาพันธ์ 2560  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชากำหนดการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) นัดแรกขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และนั่งเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ตามที่ สวทน. และ วช. ซึ่งเป็นเลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยฯ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น  โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีตามนโยบายรัฐบาล สู่ 7 ประเด็นหลักของกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านพลังงาน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ซึ่งเสนอโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) นอกจากนี้ ยังนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0: โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน มาประกอบการจัดทำแผนงานหลักที่จะขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี โดยที่ประชุมได้คาดหวังว่ากรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ดังกล่าว จะประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวของรัฐบาล

ต่อมาในเย็นวันเดียวกัน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้ร่วมหารือกับ Mr.Steve Cheah ประธาน Global Entreprenuership Network Thailand (GEN Thailand) ) ซึ่งเป็นเครือข่ายในประเทศไทยของ Global Entreprenuership Network (GEN) เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือกันในเรื่องของ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงวิทย์ฯ และ GEN ได้เตรียมร่วมมือกันจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น การจัดงาน GEN Asia เป็นส่วนหนึ่งในงาน Startup Thailand 2017 และการจัด Global Food Business Innovation Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันนวัตกรรมด้านอาหารระดับโลก

ขอข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทรศัพท์ 0 2160 5432 - 7 ต่อ 703 (นิรมล) 722 (กรองกาญน์)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform