ปฏิทินเก่ายังมีค่า เราไม่ทิ้ง! สวทน. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า แด่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

7 กุมภาพันธ์ 2560  

เมื่อล่วงเข้าสู่ปีใหม่ ปฏิทินของปีก่อน มักกลายเป็นของไร้ค่าที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงคิดนำของเหลือใช้นี้มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ต้องการ

          และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก สวทน. ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้ ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี  ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็นกระดาษจดโน้ตสำหรับคนตาบอดได้ และส่วนที่เหลือทางศูนย์ฯ สามารถนำไปขายเพื่อนำรายได้มาซื้อกระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม (ซึ่งเป็นกระดาษมาตรฐานสำหรับการพิมพ์อักษรเบรลล์) และเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็จะนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป


          ทั้งนี้นอกจากปฏิทินแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังรับบริจาคหนังสือเก่า กระดาษเหลือใช้ในสำนักงาน ฯลฯ  รวมถึงรับบริจาคเงิน เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์อีกด้วย สำหรับผู้มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี  หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด เลขที่ 123-1-42322-6 พร้อมส่งใบนำฝากเงินที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ส่งมาที่แฟกซ์หมายเลข 02-583-2534 เพื่อทางศูนย์ฯ จะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ต่อไป


          อนึ่งสำหรับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดแห่งนี้ ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีทีมงาน ที่มีความชำนาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อให้บริการสมาชิกในรูปแบบห้องสมุดให้บริการยืม-คืน หนังสือทุกประเภท ยกเว้นตำราเรียนและหนังสือที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสั่งพิมพ์ จะมอบให้โดยไม่ต้องส่งคืน สำหรับสื่อที่ศูนย์ฯ ผลิตให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หนังสืออักษรเบรลล์ ประเภทหนังสือที่ผลิตให้บริการ ได้แก่ พระราชนิพนธ์ ปรัชญา ธรรมะ วรรณกรรม วรรณกรรมแปล นวนิยายตำราเรียน เศรษฐศาสตร์ สารคดีและอื่น ๆ 2. หนังสือเสียง ประเภทหนังสือที่ผลิตให้บริการเช่นเดียวกับหนังสืออักษรเบรลล์ การผลิตสื่อหนังสือเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซีดี MP 3 ซีดีระบบเดซี่