นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง 8 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมชาติ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมนั่งเป็นประธานประชุมนัดแรกปลายกุมภาฯ

16 มกราคม 2560  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคนเป็นองค์ประกอบด้วย นั้น
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 (36) แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
  2. รองศาสตราจารย์ กล้าณรงค์ ศรีรอต
  3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์
  4. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  5. นายกานต์ ตระกูลฮุน
  6. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
  7. นายชาติศิริ โสภณพนิช
  8. นางหิรัญญา สุจินัย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา โดยจะมีการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น