สวทน. ร่วมกับ มทส. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์ ร่วมเวิร์คช๊อป “Service Design for Business” ในโครงการ "Startup Thailand Academy"

24 มกราคม 2560  

สวทน. ร่วมกับ มทส. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์ ร่วมเวิร์คช๊อป “Service Design for Business” ในโครงการ "Startup Thailand Academy"โครงการ “Startup Thailand Academy” ภายใต้ภารกิจ โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ รองรับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการสำหรับทุกคน (Entrepreneurship Education for All) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการสร้างและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เช่น ทักษะด้านการออกแบบ และทักษะการเขียนโปรแกรม
 
สวทน. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในการจัดหลักสูตรอบรม Intensive 4 Days Workshopหัวข้อ “Service Design for Business” ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design จาก Vertical Accelerator และ M4ID ประเทศฟินแลนด์ ได้แก่  Mr.Paolo Borella และ Ms.Melanie Wendland มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 27 มหาวิทยาลัย และทีมโค้ช Strartup กว่า 70 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะเป็น 70 คน ที่จะไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะด้าน Service Design ให้กับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ของเรา