คณะเจ้าหน้าที่เนปาล เข้าฟังบรรยาย ณ สวทน. ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย"

16 มกราคม 2560          16 มกราคม 2560 - ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย" แก่คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล นำโดยประธานคณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมการค้า และการปกป้องผู้บริโภคของรัฐบาลเนปาล ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อนโยบายรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2560