ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ Startup และ SMEs ในประเทศไทย"

8 สิงหาคม 2559          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของระเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวทน. จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ Startup และ SMEs ในประเทศไทย (National Innovation System of Clean Technology Development for Startup and SMEs in Thailand)” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

>> ดาวน์โหลดกำหนดการ