คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยฯ เห็นชอบให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตของประเทศ

28 สิงหาคม 2560  

    

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (10.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

     
ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม 3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และ 4) การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยเห็นควรให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต โดยเน้นย้ำถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายใน 20 ปี

     

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้วางแนวทางในการกำหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยเห็นควรให้ปรับกระบวนทัศน์ของการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผล จากการกำหนดเป้าหมายในลักษณะรายโครงการ/แผนงานหรือที่เกี่ยวพันกับการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นการกำหนดเป้าหมายในระดับมหภาคที่จะแสดงถึงผลลัพธ์หรือระดับนัยสำคัญจากการดำเนินการตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ และควรมีการระบุข้อมูลปัจจุบัน และวิธีการวัดค่าตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมให้กำหนดขอบเขตของแผนงานให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในด้านกลไกการขับเคลื่อนที่จะมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ทั้งนี้ สวทน. และ วช. ในฐานะเลขานุการร่วม จะดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในช่วงเดือนกันยายน 2560 และนำเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform