หวังปั้นคนพันธุ์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเดินหน้าจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเสนอ สวนช. ต่อไป

28 สิงหาคม 2560  

      

กระทรวงศึกษาธิการ / เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วมใน สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

      

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ 3 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรม และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ 2) การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิตและบริการด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง ประกอบด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนและคุณภาพนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคนิค และการเพิ่มจำนวนและคุณภาพนักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ การเพิ่มเด็กผู้มีความสามารถพิเศษเข้าสู่ระบบ การส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ และการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ และการจัดทำปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระบบคาดการณ์ความต้องการบุคลากร เป็นต้น

      

โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และให้นำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform