สวทน. นำเสนอพิมพ์เขียววิจัยและนวัตกรรมประเทศสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

23 สิงหาคม 2560  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ได้ร่วมเปิดตัวสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) พร้อมกับ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 12

ดร.กิติพงค์ฯ ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางด้านการวิจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย มาตรฐานแรงจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนด้านการวิจัย การจัดทำกฎหมายรองรับสตารท์อัพ การจัดสรรกรอบงบประมาณบูรณาการวิจัย โดยหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็สามารถนำไปกำหนดทิศทางของการวิจัยได้ เช่นกองทุนวิจัยและเครือข่ายการวิจัยต่างๆ โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และศึกษาแนวทางมาจากหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น
 
เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรับมือและก้าวทันโลก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนำมาเป็นโจทย์ในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ฉบับนี้

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงถึง 2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม การวิจัยที่เพิ่มความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การมีเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมรองรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 ” เลขาธิการ สวทน. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform