เลขาธิการ สวทน. เปรียบร่างยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป็นคัมภีร์ลงทุนวิจัยของประเทศ

11 กรกฎาคม 2560  

      
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) เป็นประธาน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นรองประธาน ในการประชุมดังกล่าว

โดยการประชุมครั้งนี้ สวทน. และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมใน สวนช. ได้เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในรายละเอียด หลังจากที่คณะอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้ว

      

 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ฉบับนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์การลงทุนวิจัยของประเทศ เนื่องจากได้ศึกษาและวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มโลก สรุปและทบทวนสถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนทิศทางขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กลไกการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ทั้งนี้ ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่เสนอประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และ 4. การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ ยังได้เสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ ที่จะใช้ขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฯ และได้เสนอแนวทางในการจัดระบบดูแลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการบริหารงบประมาณและโจทย์วิจัยและนวัตกรรม ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอีกด้วย