สวทน. จัด STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0”

5 กรกฎาคม 2560  


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กลุ่มนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น STI Special Talk ในหัวข้อ “สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในยุค Thailand 4.0” โดย คุณพจมาน ภาษวัธน์ อดีตผู้อำนวยการบริหารด้าน Supply Chain Management บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และประธานอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้ความรู้ประกอบการเสวนาดังกล่าว โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ให้การต้อนรับ 


การเสวนาฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi)  ซึ่ง สวทน. ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านจัดทำข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีในอนาคตเพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว ตามที่ กระทรวงวิทย์ฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินการความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนา EECi ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีข้อคิดเห็นสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในพัฒนา EECi ว่าควรมีการศึกษาเชิงลึกในการใช้ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อันดับที่มีมูลค่าสูง เช่น อาหารและยา โดยมองว่าหากมีการจัดการระบบบริหารการจัดการที่ดี ในด้านกระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี  แนวโน้มโลจิสติกส์ในอนาคตจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เช่น ยายยนต์ไร้คนขับ คลังสินค้าอัจฉริยะ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การใช้ประโยชน์ของ Big Data และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง Logistics Management  Logistics ที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย อาทิ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform