สวทน. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ของบีโอไอ

3 กรกฎาคม 2560  


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตรัสจามจุรี ชั้น 18 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 
 

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า ศูนย์ STC นี้ จะเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และบุคลากรที่มีทักษะสูง เพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคเอกชน นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้ยังช่วยประสานงานในการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่บุคลากรที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีความสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่ง สวทน. ดำเนินการอยู่ โดยปัจจุบันมีจำนวนรวมนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจากเครือข่าย Talent Mobility จำนวน 21 มหาวิทยาลัยที่ได้เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนแล้ว 683 คน จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 204 บริษัท ภายใต้โครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเอาผลงานวิจัยที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยกว่า 10 ปี และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ถ่ายทอดองค์ความรู้และสิทธิให้กับนักศึกษาในคณะวิจัยเพื่อนำไปก่อตั้งเป็นบริษัท Startup และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขายในท้องตลาด 

 

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. จะร่วมสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักวิจัยภายในประเทศจากฐานข้อมูลนักวิจัยในโครงการ Talent Mobility และฐานข้อมูลนักวิจัยในสาขาเกษตรและอาหารหรือ FI Data Bank ในโครงการเมืองนวัตกรรมการ (Food Innopolis) และสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ศูนย์ STC นี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศต่อไป” เลขาธิการ สวทน. กล่าว

ที่มา : ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th
ข้อมูลศูนย์ STC : http://www.boi.go.th/upload/content/BOI_leaflet%20thai_62937.pdf