สวทน. เชิญภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำภาพอนาคตของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ

22 มิถุนายน 2560  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด “ประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบภาพอนาคตเพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของ EECi : Demand Articulation and Impact Assessment Workshop on the Eastern Economic Corridor of Innovation” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องหว้ากอ 2  สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้เชิญทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมระดวมความคิดเห็นในงานดังกล่าว

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงวิทย์ฯ โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา EECi เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนากลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

สวทน. ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำภาพอนาคต (Strategic Scenario) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบของ EECi จึงได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญ Dr.Seogwon Hwang, Science & Technology Policy Institute (STEPI) ประเทศเกาหลี และ Dr.Shin-Horng CHEN, Director of Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายวิจัยและนวัตกรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกแบบภาพอนาคตเพื่อประเมินความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำภาพอนาคตของ EECi เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมชีวภาพ (Green Innovation & Bio-based Industry)
2. ด้านหุ่นยนต์ในระบบการผลิตอัตโนมัติ ยานยนต์สมัยใหม่และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Manufacturing & Robotics /
    Auto & Electronics Suppliers, Next Generation Vehicles & Smart Devices)
3. ด้านการท่องเที่ยว บริการทางการแพทย์ อาหารแห่งอนาคต การดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี (Tourism, Medical Services,  Food for the Future, New Life Style & Healthy Living) 
4. การบินและโลจิสติกส์ (Smart Logistics & Aviation)


ข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์:
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
โทรศัพท์ 0 2160 5432 - 7 ต่อ 703 (นิรมล)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform