ฟู้ดอินโนโพลิส ลั่นฆ้อง ระดมกำลังหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ งัดสุดยอดเทคโนโลยีสนับสนุนเอกชน ตั้งเป้าเป็นฮับด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียน

11 พฤษภาคม 2560  


 
โซฟิเทล สุขุมวิท / เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ : Cutting Edge Technology for Food Innovation ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด
 

ดร.อรรชกา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารได้ อาทิ แสงซินโครตรอน  เทคโนโลยีการฉายรังสี คลื่นไมโครเวฟ คลื่นความถี่วิทยุ การถนอมอาหารด้วยความดันสูง เทคนิคการห่อหุ้มอนุภาค โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีแต่ละด้านจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนที่ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญทั้งในส่วนของเครื่องมือและความพร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนที่สนใจ โดยการสนับสนุนของเมืองนวัตกรรมอาหาร และนอกจากนี้ สกว. ก็พร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารที่ประสงค์จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการทำให้เอกชนได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ฟู้ดอินโนโพลิส ได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เอง และภายนอกกระทรวง จากทุกภาคส่วนได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนภาคเอกชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสถาบันอาหาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
 

“ขณะนี้มีบริษัทชั้นนำเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเมืองนวัตกรรมอาหารแล้ว 33 บริษัท โดยคาดว่าในปี 2560 นี้จะมีบริษัทเอกชนเข้ามาจัดตั้งศูนย์วิจัยในพื้นที่อีกไม่น้อยกว่า 10 บริษัท และในอนาคตอันใกล้เมืองนวัตกรรมอาหารจะขยายพื้นที่การให้บริการไปยังมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Food Innovation Hub ของอาเซียน” ดร.กิติพงค์ กล่าว
 

เลขาธิการ สวทน. กล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเอกชนเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีว่าภาคเอกชนของไทยเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมมากขึ้นอย่างเป็นลำดับ จากเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้ผู้บริหารของเมืองนวัตกรรมอาหารและทีมงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้เอกชนทราบถึงบริการต่างๆ ของเมืองนวัตกรรมอาหารมากยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นว่าบริการต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมกับประเทศชั้นนำของโลก
 

ด้านรศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. กล่าวว่า สกว.  ได้มีความร่วมมือกับ สวทน.  ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคเอกชนด้วยการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จะสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีฐานที่สำคัญในอนาคตแก่อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนข้อมูลหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่างๆ ต่อการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดย สกว. จะมีทุนสนับสนุนการวิจัยระดับอุตสาหกรรมให้กับภาคเอกชนที่สนใจจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นอื่นๆที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) หรือ 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform