สวทน. ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต”

26 เมษายน 2560  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Gesellschaft) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมจัดงานเสวนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของยานยนต์แห่งอนาคต : ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคการศึกษา-ภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ” (Electric Vehicles Forum in Thailand : Next-generation Vehicle Innovation Strategies : International PPP Partnership for Local Capacity Development)  เมื่อวันที่ 26–28  เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 
 


การเสวนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 120 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับฟังมุมมองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากวิทยากรที่มาจาก 3 สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน จากสถาบันเฟราน์โอเฟอร์ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการวิจัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ซึ่งมีสถาบันวิจัย 69 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และหารือการสร้างเครือข่ายกับวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในงาน
 

ประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลล่าสุดด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันเฟราน์โอเฟอร์ ประเทศเยอรมนี และกลุ่มผู้เข้าร่วมงานอย่างกว้างขวาง มีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง“Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: Alternative Direction and Policy Recommendations” จากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมทั้งนำเสนอสถานภาพและการพัฒนาขององค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สถาบันยานยนต์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), และ บริษัท SMART-Sense Industrial Design Co.,Ltd. มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอและหารือด้านโอกาสและความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย 
 

ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเสวนาทั้ง 3 วันนี้ จะนำไปหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาของ (ร่าง) รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว และนำเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความคิดเห็นต่อแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและสร้างขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคในระยะต่อไป
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารภายในงานได้ที่ www.sti.or.th/ev2017