“ประยุทธ์” ชมเปาะ “อรรชกา” ดันฟู้ดอินโนโพลิสรุ่ง กำชับเร่งสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมอาหารแข่งขันได้ในตลาดโลก ย้ำเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรให้ยืนได้

27 เมษายน 2560  


โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้นำเสนอ ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โดยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปตั้งห้องปฏิบัติการในฟู้ดอินโนโพลิส และมีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการสนับสนุนจากฟู้ดอินโนโพลิสอีกด้วย 2. สารสกัดกลิ่นธรรมชาติจากพืชเพื่อใช้ผสมอาหาร โดย บริษัท สวีทแอนด์อินเว้นท์ จำกัด ขณะนี้มีความร่วมมือกับเมืองนวัตกรรมอาหารในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านกลิ่นอาหาร ที่ยังประสบปัญหาความขาดแคลนในประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ 3. การพัฒนาระบบการเลี้ยงถั่งเช่า โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท   เซโกฟาร์ม จำกัด กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเป็นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร พัฒนาชิ้นส่วนตัวควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง ที่ใช้ในระบบ ทำให้ได้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณสารอะดีโนซีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในประเทศ และเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หรือ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุน ขณะเดียวกันได้ย้ำว่า ขอให้เชื่อมโยงกับชุมชนและเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมอาชีพ และขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกคน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้เดินชมนิทรรศการจนครบแล้ว นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนั้น ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนโครงการฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้า ว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารในโครงการแล้วถึง 33 บริษัท และอยู่ในระหว่างการเจรจาอีกหลายหน่วยงาน โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ที่ได้ดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารได้ก้าวหน้าไปมาก และได้กำชับให้ สวทน. ดูแลสนับสนุนให้บริษัทอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร พัฒนานวัตกรรมจนถึงระดับแข่งขันได้ในตลาดโลก


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) หรือ 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook.com/STIReform www.facebook.com/foodinnopolis