Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย

24 มีนาคม 2560  

      ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
 • วีดีทัศน์
 • Talent Mobility
 • โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม
 • ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรมอาหาร 4.0” [PDF]
  โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เสวนาเรื่อง: “พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ”
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  [PDF]
  • สำนักงานคณะกรรมการโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.):
   • โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ดร.เอกอนงค์ จางบัว [PDF]
   • โครงการ Talent Mobility ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ [PDF]
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.): โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 
   ดร.ทรงพล  มั่นคงสุจริต [PDF]
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): โครงการคูปองนวัตกรรม คุณพรชัย หอมชื่น *                            
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี [PDF]
                ดำเนินรายการ คุณกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี นักวิเคราะห์นโยบาย สวทน.
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ไขข้อข้องใจให้ได้ อย.” โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [PDF]
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ศักยภาพด้านกำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และ 6 - Services Platform of Food Innopolis”
  โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร [PDF]
 • เสวนาเรื่อง: “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรมอาหาร”
 • คุณบุญเลิศ ฉัตรวชิระวงษ์      บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด [PDF]
 • ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ       บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด **  
 • คุณธวัช สุธาสินีนนท์             บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) *
                ผู้ดำเนินรายการ คุณอุษารัตน์ บุนนาค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
 • เสวนาเรื่อง: “ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility”
 • รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [PDF]
 • รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *
 • ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง *
 • ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร มหาวิทยาลัยศิลปากร [PDF]
               ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม สวทน
 • เสวนาเรื่อง: “อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร?”ณ ห้องบอลรูม
 • น.สพ.กษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร      บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด [PDF]
 • นางลลานา  ธีระนุสรณ์กิจ          บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด [PDF]
 • นางสาวศิริพร  กิติรัตน์ตระการ     บริษัท ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จำกัด [PDF]
                ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เสวนาเรื่อง “Trend in Food Safety in Food Innovation” ณ ห้อง Meeting room 3
 • ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย [PDF]
 • คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ประธาน AOAC Thailand [PDF1] [PDF2] [PDF3]
 • น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร [PDF]
               ผู้ดำเนินรายการ ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [PDF]
 • บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร **
 • บรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Lab)” บรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Lab)” โดย ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) **
 
* ไม่มีเอกสารประกอบการบรรยาย
** ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย