ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560

1 มีนาคม 2560  ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 - ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมในฐานะเลขานุการ และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis เข้าร่วมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น บทบาทของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยแนะให้ Food Innopolis ดำเนินงานในรูปแบบของ One Stop Service เพื่อส่งเสริมในการส่งสินค้าไปสู่อาเซียนและตลาดโลกต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งผู้แทนด้านกฎหมายที่ดูแลการขึ้นทะเบียนไปอบรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไม่สามารถเดินไปตามเป้าหมายของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและของโลกได้ และได้มีการพูดถึงการบ่มเพาะนักวิจัยที่มีศักยภาพให้มีโอกาสทำงานโดยใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมองว่าโครงการ Talent mobility หรือการเคลื่อนย้ายนักวิจัยเข้าสู่ภาคเอกชนนั้นเป็นโครงการที่ดี แต่ในทางปฏิบัตินักวิจัยในภาคส่วนที่มากที่สุดคือมหาวิทยาลัย ยังขาดความมั่นใจเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยที่ผ่านมา ไม่สามารถขอได้เนื่องจากมองว่าไม่ใช่งานวิชาการแต่เป็นงานบริการ ซึ่ง รมว.วิทย์ฯ ได้บอกว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาธิการไปดูเรื่องนี้แล้ว นอกจากนี้ที่ประชุม โดย ดร.กิติพงค์ ได้ย้ำว่า นอกจากจะมองถึง Talent ในเมืองไทยแล้ว ขณะนี้โครงการยังได้มองถึง Talent ในต่างประเทศด้วย โดยในระยะแรกมองถึงกลุ่มประเทศ CLMVดร.อรรชกา ยังได้ตอกย้ำความมั่นคงของโครงการด้วยว่า รัฐบาลได้พยายามเพิ่มมาตรการและแรงจูงใจให้คนมาลงทุนในเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบเรื่องการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น 17%

ในส่วนของผู้แทนภาคเอกชน โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารได้พูดถึงการวิจัย ที่ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการรายเล็ก โดยมองว่าไม่ได้อยู่ในสายเลือดเหมือนรายใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยเองก็ไม่สามารถดึงดูดผู้ประกอบการรายเล็กมาทำวิจัยได้ ดังนั้นจึงอยากให้ Food Innopolis จัดเวทีในรูปแบบของ Innovation Forum และสร้างแรงจูงใจด้วยการดึงผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาโชว์ผลงาน แชร์ประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ จะเป็นประโยชน์มาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานคณะการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02160 5432 หรือ 081-7536119