CEO Innovation Forum 2017 นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

10 มีนาคม 2560  


        ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจในการพัฒนาและจัดทำดัชนี สถิติ และตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา วทน. ของประเทศ สวทน. ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรจัดงาน CEO Innovation Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 

Download
 

(ร่าง) กำหนดการ
CEO Innovation Forum 2017
นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ----------------------------------------------
8.30 – 9.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
 

09.30 – 09.45 น.

ผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย ประจำปี 2559
    โดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
9.45 – 10.00 น. กล่าวรายงาน
 
  โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 
10.00 – 10.30 น. กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
10.30 – 11.30 น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม”
    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
    คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
    รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
    ดำเนินการเสวนา โดย คุณชลพรรษา นารูลา

11.30 – 12.30 น.

เสวนาหัวข้อ “Thailand as a global food innovation hub for ASEAN”
    ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    ดร. ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
    ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
    ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
    ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
    CEO Food Innopolis และ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน