พล.อ.อ.ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี มอบแนวทางวางแผนจัดสรรงบบูรณาการ วิจัยฯ ปี 62 เน้นสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

21 สิงหาคม 2560  

     
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้ร่วมจัดประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านดังกล่าว และร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการในปี 2562 นี้ ควรมีเนื้อหาสาระของงานวิจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชน สังคม และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่มุ่งพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ตอบโจทย์บรรลุอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อกำหนดเป้าหมายและประเด็นสำคัญแล้ว ต้องจัดทำแผนบูรณาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ชุมชน ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีสามารถทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

    
    

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. ได้ร่วมกันบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ภายใต้การดำเนินการตามทิศทางการปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงและเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการภายใต้ สวนช. ได้กำหนดให้นำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการฯ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (Program Based) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานดำเนินการวิจัย และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 ข้อมูลเพิ่มเติม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 http://www.nric.or.th/