รองนายกฯ “ประจิน” ย้ำการบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

14 กรกฎาคม 2560  

    

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และเป็นประธานการในการประชุม โดยมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วม

     

พล.อ.อ. ประจินฯ ประธานได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความเข้าใจในกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องทำในหลายมิติ ทั้งด้านวิจัยละนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อตอบสนองการวิจัยและการได้รับงบประมาณที่ต่อเนื่องในการดำเนินการ รวมถึงกฎหมายที่เป็นคอขวดต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความล่าช้าและภาระงานที่ล่าช้า ทั้งในเรื่องบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจดสิทธิบัตร อีกด้วย จึงขอให้คณะกรรมการและอนุกรรมการที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้มาร่วมกันช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสรุปของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมโดยเร็ว เพื่อจะที่จะได้ดำเนินงานตามแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมที่สนับสนุนในทุกห่วงโซ่  สำหรับการสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ขอให้ทิศทางที่จะเดินหน้ามีความชัดเจน กำหนดให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ ท้ายนี้ขอให้ทุกคนช่วยระดมความคิดเห็น นำไปสู่ผลสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมต่อการวิจัยนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฯ และขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

      

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนของคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลผลิตที่สำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้กรรมการและอนุกรรมการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกคณะ รวมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เพื่อนำข้อสรุปที่เห็นชอบร่วมกันไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้สมบูรณ์โดยเร็ว

 เนื้อหาและภาพ : ประชาสัมพันธ์ สวทน. Website: http://www.nric.or.th/