“จีอีไอ” สถาบันให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ รัฐบาลจีน ร่วมหารือ สวทน. เกี่ยวกับแนวทางด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพ

7 กรกฎาคม 2560  

เมื่อวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2560 – ผู้แทนจากสถาบันที่ให้คำปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน Great Wall Enterprise Institute หรือ GEI ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผน การจัดการอุตสาหกรรมและการให้คำปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการในประเทศจีน ได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)


 
โดยในวันที่ 6 ก.ค. 2560 คณะผู้แทน GEI ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Startup Thailand 2017 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมถึงได้ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในโซนต่างประเทศ ในโอกาสนี้ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานอีกด้วย โดย  Mr. Wu Wensheng General Manager ของ GEI ได้กล่าวถึงความยินดีที่ได้เดินทางมาร่วมงาน Startup Thailand 2017 ในครั้งนี้ อีกทั้งหวังให้ประเทศไทยและประเทศจีนมีความร่วมมือในโอกาสต่อๆ ไป


ในวันต่อมา ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทน GEI ในการร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยนโยบายร่วมกันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ข้อสรุปถึงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมในกรุงเทพตอนบน (บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย) และความเชื่อมโยงกับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของประเทศจีน ในการเชื่อมโยงด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การค้าและการลงทุน โดยใช้โมเดลตัวอย่างความสำเร็จจากการทำโครงการ Torch Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมขั้นสูงจากประเทศจีนเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไป


 
ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิจัยนโยบายการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ฐานเทคโนโลยี (Tech Startup) และการพัฒนาและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารนวัตกรรม และได้มอบหมายให้ สวทน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในคณะทำงานโครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Policy Research Cooperation) เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานกับ GEI ต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) 
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform