เลขาธิการ สวทน. ร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ในการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561

29 มิถุนายน 2560  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 โดยมี นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และมีกองทุนที่ร่วมงานกว่า 100 กองทุน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


ดร.กิติพงค์ ได้ร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เพื่อให้กองทุนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินฯ ที่ตรงกัน พร้อมชักชวนให้กองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาและเติบโตบนฐานนวัตกรรม


ที่มาและภาพประกอบ : กรมบัญชีกลาง