กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ แบ๊บสัน - ม.กรุงเทพ เร่งสร้างศักยภาพมหาลัยทั่วประเทศ สวทน. โต้โผปั้น 30,000 นักศึกษา มุ่งสู่ผู้ประกอบการ ตอบสนองแรงงานยุค 4.0 พร้อมเร่งพัฒนาอาจารย์ จัดการเรียนการสอนเอื้อ เชื่อขับเคลื่อนประเทศได้

26 มิถุนายน 2560  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ แบ๊บสัน คอลลเลจ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : Symposium for Entrepreneurship Educators Thailand 2017” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  กล่าวเปิดงาน และดร.สิริวรรณ รัตนาคาร รองอธิการบดีฝ่ายการ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เร่งเดินหน้าด้านการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ในการส่งเสริม
การเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งภาคมหาวิทยาลัย ถือเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการมอบองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในวงกว้าง และพัฒนาผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มอบหมายให้ สวทน. ดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรเอกชน รวมกว่า 40 หน่วยงาน โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนารายวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์กว่า 2,000 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยวางเป้าหมายในระยะยาวให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้มีการสร้างบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

การสัมมนาในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก แบ๊บสัน คอลลเลจ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการต่อไป หวังว่าผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

 “ขณะนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ สวทน. เตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรัฐบาลได้จัดสรรทุนเริ่มต้นให้กว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวคิดในการดำเนินทางธุรกิจแบบใหม่ เพื่อเป็น New Growth Engine ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560 นี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท มอบกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 31 แห่ง  ในการพัฒนาหลักสูตรด้าน Entrepreneurship & Innovation และวางรากฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เกิดการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษากว่า 30,000 คนทั่วประเทศ เพื่อสร้างกำลังแรงงานทักษะรุ่นใหม่ ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างธุรกิจที่มีความสามารถในการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด” 

ดร.กิติพงค์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สวทน. อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยประเด็นการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงมีงบประมาณการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและวัฒนธรรมการประกอบการที่เอื้ออำนวยต่อสตาร์ทอัพมากกว่า ได้แก่ การส่งเสริมแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ให้มีจำนวนมากพอ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงทางธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่เหล่านี้ การเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับภาคมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย การแก้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้อำนวยต่อการทำธุรกิจเทคโนโลยี การเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก ทั้งความร่วมมือทางธุรกิจและทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เลขาธิการ สวทน. กล่าว  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) หรือ 081-7536119 (แพรประพันธ์)Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform