ดร.กิติพงค์ กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations”

23 มิถุนายน 2560  


 
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 - ณ ห้อง SILK Room 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (MMRI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานสัมมนา Surface & Coatings 2017 ในหัวข้อ “Driving S-Curve Industries through Surface Technology and Innovations” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะของไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในการชุบเคลือบโลหะให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย
 
ในการนี้ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาดังกล่าว และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
Strengthening Thailand’s competitiveness with the target S-curve Industries and Strategic Policies in Science, Technology and Innovation” โดยได้กล่าวถึง ทิศทางยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม S-Curve
 
ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงตามนวัตกรรม ในประเทศไทย อุตสาหกรรม S-curve ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพการในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุบเคลือบโลหะเป็นสิ่งจำเป็นในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น
การให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชุบเคลือบโลหะ จะช่วยหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่สำคัญเหล่านี้