สวนช. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเห็นชอบในหลักการแผนให้ทุน ป.เอก หมื่นทุน ตามที่ สกว. เสนอ โดยให้ปรับเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

7 มิถุนายน 2560  


สวนช. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และเห็นชอบในหลักการแผนให้ทุน ป.เอก หมื่นทุน ตามที่ สกว. เสนอ โดยให้ปรับเป้าหมายและแนวทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
 
 
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประขุม และมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

 

ในการประชุม สวนช. ครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ครอบคลุมยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเด็นท้าทายทางสังคม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ สร้างบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยกำหนดวาระการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สังคมสูงวัย การบริหารภาครัฐไปสู่ดิจิทัล การบริการมูลค่าสูง คนไทยในศตวรรษที่ 21 ความเป็นเมืองและเมืองอัจฉริยะ โลจิสติกส์ และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของตัวอย่างโปรแกรมตามระเบียบวาระการวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุม สวนช. ได้พิจารณาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยวางแผนไว้ว่าจะจัดสรรทุน จำนวน 11,930 ทุน เป็นงบประมาณ จำนวน 33,305 ล้านบาท

 
 

ที่ประชุม ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 4 คณะ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Downloadสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล) หรือ 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform