คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ร่วมหารือและเยี่ยมชม สวทน.

30 พฤษภาคม 2560  


วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 – ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สวทน.
 
ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การต้อนรับ Ms. Emily Hamilton Domenech Mr. Raj Bharwani และ Mr. John Loyd Piazza III คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดย นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยม
 
ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างคณะกรรมาธิการของสหรัฐและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไทย และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
Dr. Kanchana Wanichkorn, Assistant Secretary-General of STI, welcomed the delegation of the U.S. House of Representatives Committee on Science, Space and Technology.  The delegation consisted of Ms. Emily Hamilton Domenech, Mr. Raj Bharwani, and Mr. John Loyd Piazza III. The visit was organized by the Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, Washington, D.C., led by Mr. Krisada Tharasook, Minister-Counselor (Science and Technology) at the embassy.