รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 4/2560

25 พฤษภาคม 2560  


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ซึ่ง สวทน. และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม ทั้งนี้ได้นำเสนอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึงข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการปรับระบบจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และนำเสนอข้อสรุปรวมเสนอต่อที่ประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีวศึกษา (Work-Integrated Learning; WiL) : การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากความร่วมระหว่าง สวทน. กับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง (Mismatch) ด้านกำลังคนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา ที่สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความรู้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการบูรณาการการเรียนและการทำงานในลักษณะ “โรงเรียนในโรงงาน” ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโทในโรงงาน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งงานจริงในโรงงาน และมีการเรียนหลังเลิกงานหรือวันหยุดตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ซึ่งเป็นผลจากการทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน ที่ประชุมเห็นพ้องว่าเป็นโครงการนำร่องที่มีรูปแบบ (Model) การพัฒนากำลังคนทางเทคนิคที่ดี ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไปในวงกว้าง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษาโดยภาพรวม เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนทางเทคนิคระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 

ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ สวทน. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการ WiL ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยระบุปัญหาที่ชัดเจน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินโครงการได้อย่างมีคุณภาพและเป็นผลสำเร็จ ที่สามารถขยายเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้ต่อไป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
โทรศัพท์ 02-160 5432 ต่อ 703 (นิรมล)