‘พล.อ.อ.ประจินฯ’ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

18 พฤษภาคม 2560  

 
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเลขานุการร่วม
 

คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เร่งดำเนินการรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560
 

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 ชุด โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นให้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเสนอให้มีการขับเคลื่อนโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย  นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะกำหนดทิศทางและกำกับการดำเนินงานด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการปรับโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรให้รองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และการปรับระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย
 
 

ฝ่ายเลขานุการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทรศัพท์ 0 21605432 ต่อ 703 (นิรมล) Email: pr@sti.or.th

กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 0 25612445 ต่อ 852 (ฤดีพร)
Email: prnrct@gmail.comhttp://www.nric.or.th