กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 50 หน่วยงาน ร่วมมือเร่งผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง EECi สู่อุตสาหกรรมยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

5 เมษายน 2560  

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 50 หน่วยงาน ร่วมมือเร่งผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง EECi สู่อุตสาหกรรมยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
 


 

วันที่ 5 เมษายน 2560 - ในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา ตั้งอยู่ ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รวม 50 หน่วยงาน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนที่เน้นด้านการคิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยี


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


EECi ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของ ARIPOLIS ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ BIOPOLIS อุตสาหกรรมชีวภาพ และพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park,SKP) ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรรมการบินและอวกาศ (Aerospace) 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า สวทน. ได้เล็งเห็นประโยชน์ของ EECi ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่สมบูรณ์ ที่จะส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ สนับสนุนการทำวิจัยในเชิงพาณิชย์ และการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สวทน. ได้ร่วมมือกับ สวทช. ในการสนับสนุน EECi ในประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนานโยบายและแผนขับเคลื่อนการพัฒนา EECi รวมทั้งมาตรการจูงใจ สิทธิประโยชน์ การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การพัฒนา EECi เป็นไปอย่างเหมาะสม การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในพื้นที่ EECi และจัดหาและร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศเพิ่มเติม เพื่อรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi 

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ระหว่าง สวทน. และ สวทช. ดังกล่าวอีกด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform