การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

20 เมษายน 2560          ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจในการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงเห็นสมควรจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial Innovation Consortium)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve Industries) ดังนี้
1.    อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
2.    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3.    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4.    การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5.    อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
6.    อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
7.    อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
8.    อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
9.    อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
10.    อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 

ดาวน์โหลดเอกสาร