สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Smart Tourist Chiang Rai 2017”

30 มีนาคม 2560  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาวศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Smart Tourist Chiang Rai 2017” เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ SME ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าการราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรับมอบ Digital Databank for Tourisms เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้นำ Digital Media Content ไปใช้ในการดำเนินการส่งเสริมการตลาดต่อไป โดยมี รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง สวทน. เข้าร่วม
 
ในการนี้ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ที่ปรึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา  ได้มาบรรยายถึงภาพรวมบริบทธุรกิจท่องเที่ยวและ Landscape for Digital Marketing 4.0 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาจารย์ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน
 
ภาพ : Softwarepark Thailand