สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work - intergrated Learning; WiL)

16 มีนาคม 2560  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน  (Work - intergrated Learning; WiL)  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม  
โดยได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท โครงการ Wil ในสถานประกอบการ สำหรับปีการศึกษา 2560 ที่จะเปิดปีการศึกษาในต้นเดือนเมษายน นี้ เพื่อให้การดำเนินหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ร่วมให้คำแนะนำในกิจกรรมดังกล่าว
 

 
ทั้งนี้ โครงการ WiL คือ การนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้ทำงานเปรียบเสมือนพนักงานระหว่างเรียน ครูพี่เลี้ยงจะมีโอกาสช่วยดูแลด้านวิชาการ  ได้ถอดบทเรียนเพื่อมาใช้ในการทำงานจริง และมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อและการทำวิทยานิพนธ์ที่ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย