เอกสารประกอบประชุมสัมมนา
1. Trends of Internet of Things and Cloud Services 29 ธันวาคม 2557
2. The Internet of Everything Connecting the Unconnected 29 ธันวาคม 2557
3. Presentation THAIST 29 ธันวาคม 2557
1. Social Enterprise's experience on Innovation Development 11 พฤศจิกายน 2558
2. รายงาน การเสวนา เรื่อง "Inclusive Innovation" 21 มีนาคม 2557
3. Science Technology and Innovation for society development 21 มีนาคม 2554
4. PPP2-World Bank Support for STI & Entrepreneuship- Bangkok VKGoel- March4 21 มีนาคม 2554
5. PPP1-Inclusive Innovation Agenda-Bangkok Workshop VKGoel March 4-2011 21 มีนาคม 2554
1. เอกสารเสวนาเรื่อง "วทน.กับการปฏิรูปประเทศไทย"
2. ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564)
3. คำกล่าวรายงานและสรุปสถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. คำกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์
1. ภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือตอนบน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ภาคกลางและตะวันตก
5. ภาคเหนือตอนล่าง
6. ภาคใต้
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. ภาคบ่าย
2. ภาคเช้า 14 ธันวาคม 2553
1. ข้อมูลจากงานสัมมนาเรื่องการวิจัยที่วุฒิสภาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553
2. สรุปปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในงานสัมมนา การเตรียมพร้อมทางกฎหมายและทางธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 กรกฎาคม 2555
ไม่พบข้อมูล