เอกสารประกอบประชุมสัมมนา
1. “ทิศทางยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 เมษายน 2560 89_TH.pdf
1. อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรมอาหาร - ไทยโอชูก้า 26 มีนาคม 2560 88_TH.pdf
2. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - TFF 26 มีนาคม 2560 87_TH.pdf
3. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - KCG 26 มีนาคม 2560 86_TH.pdf
4. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - GIB 26 มีนาคม 2560 85_TH.pdf
5. อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 - ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 26 มีนาคม 2560 84_TH.pdf
6. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - สกอ. 26 มีนาคม 2560 83_TH.pdf
7. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - สกว. 26 มีนาคม 2560 82_TH.pdf
8. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - TM 26 มีนาคม 2560 81_TH.pdf
9. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - ITAP 26 มีนาคม 2560 80_TH.pdf
10. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - FI 26 มีนาคม 2560 79_TH.pdf
11. ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility - ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจาเนียร 26 มีนาคม 2560 78_TH.pdf
12. ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility - รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ 26 มีนาคม 2560 77_TH.pdf
13. ไขข้อข้องใจให้ได้ อย. - ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 26 มีนาคม 2560 76_TH.pdf
14. Trend in Food Safety in Food Innovation - ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ 26 มีนาคม 2560 75_TH.pdf
15. Trend in Food Safety in Food Innovation - น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว 26 มีนาคม 2560 74_TH.pdf
16. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (3) 26 มีนาคม 2560 73_TH.pdf
17. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (2) 26 มีนาคม 2560 72_TH.pdf
18. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (1) 26 มีนาคม 2560 71_TH.pdf
19. Trend in Food Safety in Food Innovation - Moderator 26 มีนาคม 2560 70_TH.pdf
20. 6 - Services Platform of Food Innopolis - ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 26 มีนาคม 2560 69_TH.pdf
1. Trends of Internet of Things and Cloud Services 29 ธันวาคม 2557 ega_internet.pdf
2. The Internet of Everything Connecting the Unconnected 29 ธันวาคม 2557 16_TH.pdf
3. Presentation THAIST 29 ธันวาคม 2557 rev1_presentation.pdf
1. Social Enterprise's experience on Innovation Development 11 พฤศจิกายน 2558
2. รายงาน การเสวนา เรื่อง "Inclusive Innovation" 21 มีนาคม 2557 33_TH.pdf
3. Science Technology and Innovation for society development 21 มีนาคม 2554 Inclusive.pdf
4. PPP2-World Bank Support for STI & Entrepreneuship- Bangkok VKGoel- March4 21 มีนาคม 2554 PPP2-World.pdf
5. PPP1-Inclusive Innovation Agenda-Bangkok Workshop VKGoel March 4-2011 21 มีนาคม 2554 PPP1-Inclusive.pdf
1. ภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือตอนบน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ภาคกลางและตะวันตก
5. ภาคเหนือตอนล่าง
6. ภาคใต้
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. เอกสารเสวนาเรื่อง "วทน.กับการปฏิรูปประเทศไทย" 45_TH.pdf
2. ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564) stimasterplan.pdf
3. คำกล่าวรายงานและสรุปสถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 43_TH.pdf
4. คำกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ 42_TH.pdf
1. ภาคบ่าย
2. ภาคเช้า 14 ธันวาคม 2553
1. ข้อมูลจากงานสัมมนาเรื่องการวิจัยที่วุฒิสภาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 sti_.pdf
2. สรุปปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในงานสัมมนา การเตรียมพร้อมทางกฎหมายและทางธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 กรกฎาคม 2555 30_TH.pdf
ไม่พบข้อมูล