นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในคราวการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ซึ่งประกอบด้วย เรื่องต่างๆดังนี้

1. การดาเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอให้ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัยและพัฒนา และผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงยังต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วย
3. จะบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง นอกจากนี้ให้ทางานร่วมกับภาคเอกชน และประชาสังคม
4. การดาเนินงานให้ทาด้วยความรวดเร็ว ภายใต้ระยะเวลาอันจากัด และไม่ทางานเชิงประชานิยม ทั้งนี้ขอให้ติดตามผลการดาเนินงานและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ทุก 3 เดือน
5. งานตามข้อสั่งการของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่
5.1 ) การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ (สวทน.)
5.2 ) การจัดทารายละเอียดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลระดับชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ (สสนก.)
5.3 ) การจัดทารายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จาก GIS สาหรับเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของประเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและการโซนนิ่งพื้นที่ (สทอภ.) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดังกล่าว ดำเนินการต่อไปให้สาเร็จลุล่วง
6. ร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ กลุ่มประเทศ และกลุ่มประเทศในภูมิภาค
7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทิศทางการพัฒนาประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. วิสัยทัศน์ในการดาเนินงานของ วท. ขอให้มุ่งไปสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชน เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า วท. เป็นกระทรวงบริการ สนับสนุนการแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ นานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap)
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image