วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. จัดทำนโยบาย และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
  2. ส่งเสริม และสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบาย และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
  3. ประสานงานให้สถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศทำความร่วมมือ ด้านการศึกษา หรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 ค่านิยมร่วม

         เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร 5 ประการ * ดังนี้
(1) Innovate  Policy  หมายถึง  ความสามารถในการกำหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
(2) Drive Policy  หมายถึง  การผลักดันนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) Integration  หมายถึง  การทำงานที่มององค์รวม  โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการร่วมมือกันทำงานโดยมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน
(4)  Sustainability  หมายถึง  การทำงานที่ยึดถือความถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฏที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีการทำงานที่มีโปร่งใสและตรวจสอบได้
(5) Competitiveness หมายถึง  การเปิดกว้างและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีการประสานร่วมกันและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

     *ประมวลจริยธรรม ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ. 2554